VS code setting.json

Ctrl + Shift + P > Open Setting (JSON) {   “terminal.integrated.shell.windows”: “C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe”,   “workbench.editorAssociations”: [],   “emmet.includeLanguages”: {     “javascript”: “javascriptreact”   },   “emmet.triggerExpansionOnTab”: true,   “files.autoSave”: “afterDelay”,   “css.completion.completePropertyWithSemicolon”: false,   “scss.completion.completePropertyWithSemicolon”: false,   “less.completion.completePropertyWithSemicolon”: false,   “[javascript]”: {     “editor.defaultFormatter”: “esbenp.prettier-vscode”   },   “[javascriptreact]”: {     “editor.defaultFormatter”: “esbenp.prettier-vscode”   },   “editor.defaultFormatter”: “esbenp.prettier-vscode”, // Use prettier as default formatter   “editor.formatOnPaste”: true, // format code on paste   “editor.formatOnType”: true, // format code as you type   “editor.formatOnSave”: true, // format code when you hit save   “files.trimTrailingWhitespace”: true, // remove trailing white spaces from all lines   “files.trimFinalNewlines”: true,   “javascript.updateImportsOnFileMove.enabled”: “always” // Ensures there’s only one blank line at the end of the file }

Dạy con

https://tintuconline.com.vn/giao-duc/tai-sao-khi-buoc-ra-truong-doi-nhung-nguoi-hoc-kem-thuong-thanh-cong-lam-sep-lon-giau-co-hon-nhung-nguoi-hoc-gioi-n-379833.html “Bố mẹ Việt đang nhầm lẫn tai hại giữa: học Tốt và học Giỏi, nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn là có vé đi ga ‘Tương Lai Hạnh Phúc’. Dưới đây là nội dung bài viết. Ăn thì phải no, học thì phải …

Dạy con Read More »

VS code configs

Duplicate line code (Ctrl + Shift + D) Hotkey group tag (ctrl + shift + G) Prevent auto semicolon Press Control + Shift + P in VSCode. Search For Preferences: Open Settings (UI) . Again in the Searchbar, search for Semicolon . Choose CSS or your preferred language from where you want to remove auto semicolon. Untick Insert semicolon at the end of …

VS code configs Read More »

Câu nói hay

 Sông càng sâu càng tĩnh lặng, người càng trí tuệ càng tĩnh tâm.  Cứ đi thì mới biết phía trước là điều gì.  Cuộc đời này đáng sống hay không, nó phụ thuộc vào bao nhiêu việc ta đã làm được và để lại dấu vết gì trên cuộc sống này.  Cuộc sống là một …

Câu nói hay Read More »

Redirect link

Single Hop http to https for non-www or www Domain with .htaccess If you are behind a reverse proxy like Cloudflare or nginx this condition can help make sure the redirect is triggered RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https Final destination: https://www.example.com #BEGIN force https from https://guides.wp-bullet.com <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?hammerpedia\.com [NC] RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 …

Redirect link Read More »