Set up WordPress by command line

WP-CLI: dùng để cài đặt wp, quản lý theme và plugin = command line. Việc này sẽ giúp cài đặt nhanh hơn trên server. Nếu không thích thì chỉ cần download wp về server = command line và cài đặt = giao diện như bình thường

 • Vào folder cần cài đặt wp
 • chạy lệnh bên dưới để download wp version mới nhất
wp core download --allow-root

Update WordPress command line:

wp core update --allow-root

Update all plugins:

wp plugin update --all

Update specific plugin:

wp plugin update woocommerce --version=1.x.x

Tham khảo thêm bài này:

Quản trị WordPress bằng lệnh với WP-CLI

 

Cách cài đặt wpcli trên Window 10

 • Download wp-cli.phar manually and save it to a folder, for example c:\wp-cli
 • Create new file with named wp.bat (please make sure that it’s wp.bat not wp.bat.txt)
 • Add variable to your Patch to make sure php & wp command line running (go to Control Panel > System > Advance system setting)
 • Check php wp-cli.phar –info , wp –info

Để command line chạy được trong Git Bash:

 • Tạo file wp (không có đuôi extension)
 • Copy & paste đoạn code sau:
#!/usr/bin/env sh

dir=$(d=${0%[/\\]*}; cd "$d"; pwd)

# See if we are running in Cygwin by checking for cygpath program
if command -v 'cygpath' >/dev/null 2>&1; then
  # Cygwin paths start with /cygdrive/ which will break windows PHP,
  # so we need to translate the dir path to windows format. However
  # we could be using cygwin PHP which does not require this, so we
  # test if the path to PHP starts with /cygdrive/ rather than /usr/bin
  if [[ $(which php) == /cygdrive/* ]]; then
    dir=$(cygpath -m $dir);
  fi
fi

dir=$(echo $dir | sed 's/ /\ /g')
"${dir}/wp-cli.phar" "$@"

Download toàn bô file phải tạo trong C:\wp-cli: >>> wp-cli